Witamy na naszej stronie internetowej, zachowanie prywatności naszych klientów i innych zainteresowanych stron jest dla nas sprawą bardzo ważną i priorytetową. Podczas realizacji naszych usług zachowujemy dyskrecję w obszarze komunikacji i we wzajemnych kontaktach. Wszystkie udostępniane miejsca na stronie internetowej informacje mogą być bez przeszkód przeglądane przez użytkowników. Chcąc przeglądać naszą stronę internetową nie trzeba ujawniać swoich danych osobowych. Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024); Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.Nr. 101, poz. 926 z późn. Zm.).